นโยบายคืนเงิน คืนสินค้า

  • รับเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ
  • ต้องแนบใบกำกับสินค้า เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าด้วย
  • ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า กรณีที่ใช้งานแล้วหรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
  • สินค้าลดล้างสต็อก ไม่รับเปลี่ยน/คืนทุกกรณี
  • สินค้าที่ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนหากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน
  • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไข เช่น ของแถม สินค้าแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
  • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าในสินค้าเป็นใบลดหนี้แทนเงินสด