ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนส่งเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ยกเว้น กรณีสินค้าสั่งผลิต

2. การรับคืนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่ทางบริษัทไม่มีสินค้าดังกล่าวในการเปลี่ยนให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 7 – 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากลูกค้า

2.1 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต : คืนเงินเข้าบัญชีลูกค้า
2.2 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ลูกค้าคืนสินค้าด้วยตนเอง : คืนเงินสดให้ลูกค้า

3. ขอสงวนสิทธิ์ ราคาสินค้า คือ ราคา ณ วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง website

4. แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใดๆ โดยติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่  โทร. 08 8022 1948 ( ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 18.00 น.) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทาง E-mail : webadmin@northfitness.co.th กรุณานำหลักฐานต่อไปนี้มายื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเปลี่ยนสินค้า

  • ป้ายที่อยู่จากบ.ไปรษณีย์ไทยบนกล่องพัสดุ
  • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
  • Pay in/Bank slip หลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

“เงื่อนไขการรับประกันสินค้า”

บริษัทฯ ขอรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้านั้นๆ
บริษัทฯ ขอรับประกันเฉพาะความชำรุดบกพร่องซึ่งเกิดจากใช้สินค้าตามปกติ แต่ไม่รวมถึงการใช้สินค้าในทางที่ผิดหรือไม่ได้ดูแลบำรุงรักษาสินค้าที่ดีพอสมควร
บริษัทฯ ไม่รับประกันส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งสึกหรอไปตามสภาพการใช้งานตามปกติ
บริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณี

ก. ใช้สินค้าในทางผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือใช้งานต่อเนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานที่ควรจะเป็น
ข. มีการดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซม โดยช่างที่มิใช่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
ค. รอยขีดข่วน สนิม รอยบุบสลาย ที่เกิดขึ้นจากการถูกกระทบ ตกกระแทก ถูกเคมีบางชนิด ภัยธรรมชาติหรือเก็บไว้ในอุณหภูมิสูงเกินไป หรือจากสภาพการใช้งาน หรือสิ่งแวดล้อมอันเป็นปกติของเครื่องใช้ทั่วไป

5. บริษัทฯ ขอรับประกันให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทฯ หรือตัวแทนเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯจะไม่รับประกันสินค้าที่ใช้แล้วซึ่งผู้ซื้อขายทอดให้บุคคลที่สามและอื่นๆ

6. การรับประกันจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้จัดส่งบัตรลงทะเบียนการรับประกันที่ถูกต้องสมบูรณ์ คืนบริษัทฯ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย

“การรับเรื่องร้องเรียน”

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทางบริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด“รายละเอียดการดำเนินการ”  ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สมารถติดต่อได้และส่งมายังบริษัท หรือ ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ทางโทรศํพท์ 02-439-5999 (สำนักงานใหญ่) เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
2. ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ E-mail : webadmin@northfitness.co.th
3. ทางจดหมาย  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน : บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด
ที่อยู่เลขที่ บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด 29,31,33 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางลูกค้า ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตอบกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับร้องเรียน