Dealer North Fitness ภาคกลาง

ผู้ดำเนินการธุรกิจ นำเข้าเครื่องออกกำลังกายแบบครบวงจรจากต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
และมีรูปแบบที่ทันสมัยในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยเจ้าของเป็นคนไทย 100 เปอร์เซ็นต์